"Евротръст Технолъджис" АД -
Доставчик на квалифицирани
удостоверителни услуги
 

Сертификати за юридически лица >
Електронен подпис за юридически лица

"Евротръст Технолъджис" АД издава четири вида сертификати за електронен подпис на юридически лица. Валидността на сертификатите за усъвършенстван или квалифициран електронен подпис е 1 /една/ година.


Evrotrust Qualified Natural Person Certificate

  • Издава се на Титуляр организация/търговец и Автор физическо лице. Има характер на удостоверение за квалифициран електронен подпис. Може да бъде използван за идентифициране и установяване на самоличност при достъп до интернет приложения, защитени комуникации и електронно подписване на документи от всякакъв тип.
  • подробна информация (PDF)

Необходими документи за издаване

В случай, че автора е различен от управителя ще трябва да попълните:

Други необходими документи са:

Копие на личната карта на автора;
Копие БУЛСТАТ (ако фирмата не е регистрирана в търговския регистър);
Актуално състояние издадено в рамките на 30 дни от подаването на заявката (ако фирмата не е регистрирана в търговския регистър);
Съдебно решение за създаване (ако фирмата не е регистрирана в търговския регистър).

В случай, че ще изпращате документите по пощата или куриер е необходимо да има нотариална заверка на подписите на всеки един!

Сертифицирани от нас
Партньори
Контакти
Координати за връзка с нас

 


"Евротръст Технолъджис" АД доставчик на квалифициран електронен подпис
Copyright © 2016 Evrotrust.com | София, бул. Цариградско Шосе 101, ет. 6 ; тел.:02 / 448 58 58;